Prywatnośc

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za poÅ›rednictwem strony internetowej snack-online.com. jest snack-online.com wykonujÄ…cy/a dziaÅ‚alność gospodarczÄ… pod firmÄ… snack-online.com, adres siedziby: info@snack-online.com, adres do dorÄ™czeÅ„: info@snack-online.com, NIP: snack-online.com, REGON: snack-online.com, wpisanÄ… do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@snack-online.com, dalej „Administrator”, bÄ™dÄ…cy/a jednoczeÅ›cie UsÅ‚ugodawcÄ….
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. 3. Administrator dokÅ‚ada szczególnej starannoÅ›ci w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczÄ…, a w szczególnoÅ›ci zapewnia, że zbierane przez niego dane sÄ…:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sÄ… przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiajÄ…cej identyfikacjÄ™ osób, których dotyczÄ…, nie dÅ‚użej niż jest to niezbÄ™dne do osiÄ…gniÄ™cia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. Dane osobowe UsÅ‚ugobiorców, zbierane przez Administratora, sÄ… wykorzystywane do:
   1. celów informacyjnych oraz innych czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z aktywnoÅ›ciÄ… UsÅ‚ugobiorcy na stronie internetowej snack-online.com
  2. Administrator przetwarza nastÄ™pujÄ…ce dane osobowe UsÅ‚ugobiorców:
   1. Inne
  3. Administrator może przetwarzać nastÄ™pujÄ…ce dane charakteryzujÄ…ce sposób korzystania przez UsÅ‚ugobiorcÄ™ z usÅ‚ug Å›wiadczonych drogÄ… elektronicznÄ… (dane eksploatacyjne):
   1. Oznaczenia identyfikujÄ…ce zakoÅ„czenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystaÅ‚ UsÅ‚ugobiorca.
   2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbÄ™dne do Å›wiadczenia przez UsÅ‚ugodawcÄ™ usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… za jej poÅ›rednictwem, z czym wiąże siÄ™ konieczność podania danych osobowych, jest caÅ‚kowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczÄ…, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usÅ‚ug Å›wiadczonych drogÄ… elektronicznÄ… przez UsÅ‚ugodawcÄ™ zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczÄ…, wyrazi na to zgodÄ™, chyba że chodzi o usuniÄ™cie dotyczÄ…cych jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczÄ…, jest jej stronÄ… lub gdy jest to niezbÄ™dne do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczÄ….
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa siÄ™ zawsze w ramach podstaw dopuszczalnoÅ›ci ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych bÄ™dzie miaÅ‚o zwiÄ…zek z realizacjÄ… umowy lub koniecznoÅ›ci podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczÄ… (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysÅ‚uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczÄ…, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwÅ‚aszcza prawo do żądania uzupeÅ‚nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub staÅ‚ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuniÄ™cia, jeżeli sÄ… one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostaÅ‚y zebrane z naruszeniem ustawy albo sÄ… już zbÄ™dne do realizacji celu, dla którego zostaÅ‚y zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnieÅ„, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesÅ‚anie stosownej wiadomoÅ›ci e-mail na adres: info@snack-online.com
 5. PLIKI "COOKIES"
  1. Strona internetowa UsÅ‚ugodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie UsÅ‚ugobiorcy ustawieÅ„ przeglÄ…darki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidÅ‚owego Å›wiadczenia usÅ‚ug na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdujÄ… siÄ™ informacje niezbÄ™dne do prawidÅ‚owego funkcjonowania strony internetowej, w szczególnoÅ›ci tych wymagajÄ…cych autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane sÄ… rodzaje:
   • sesyjne
   • staÅ‚e
   • analityczne
   1. „Cookies” „sesyjne” sÄ… plikami tymczasowymi, które przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym UsÅ‚ugobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   2. „StaÅ‚e” pliki „cookies” przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym UsÅ‚ugobiorcy przez czas okreÅ›lony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usuniÄ™cia przez Użytkownika.
   3. „Cookies” „analityczne” umożliwiajÄ… lepsze poznanie sposobu interakcji UsÅ‚ugobiorcy w zakresie zawartoÅ›ci strony internetowej, lepiej zorganizować jego ukÅ‚ad. “Analityczne” „cookies” gromadzÄ… informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez UsÅ‚ugobiorców, typie strony, z jakiej UsÅ‚ugobiorca zostaÅ‚ przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty UsÅ‚ugobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrujÄ… konkretnych danych osobowych UsÅ‚ugobiorcy, lecz sÅ‚użą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostÄ™pu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglÄ…darki.  SzczegóÅ‚owe informacje o możliwoÅ›ci i sposobach obsÅ‚ugi plików „cookies” dostÄ™pne sÄ… w ustawieniach oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej).
 6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje Å›rodki techniczne i organizacyjne zapewniajÄ…ce ochronÄ™ przetwarzanych danych osobowych odpowiedniÄ… do zagrożeÅ„ oraz kategorii danych objÄ™tych ochronÄ…, a w szczególnoÅ›ci zabezpiecza dane przed ich udostÄ™pnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobÄ™ nieuprawnionÄ…, przetwarzaniem z naruszeniem obowiÄ…zujÄ…cych przepisów oraz zmianÄ…, utratÄ…, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Advertising

Foto´s @Pixabay

____________
You are here: Cook-Maestro.com >> Pizza-curator >> corrado-hamm.pizza-curator.com >> Pl >> Privacy